WALNE ZGROMADZENIE 2023
Posted in Dla inwestorów

WALNE ZGROMADZENIE 2023

Zarząd Spółki pod firmą PINTA BARREL BREWING SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Wieprzu przy ul. Przemysłowej 4, 34-382 Wieprz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000779907, NIP 8792711702, REGON 382999223, kapitał zakładowy w wysokości 149 544,00 zł, wpłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 czerwca 2023 roku, o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, w Wieprzu, ul. Przemysłowa 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, ustalenie liczby członków komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022,
 • pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 • udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

9. Zamknięcie obrad.

Udostępnij wpis

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart