WALNE ZGROMADZENIE 2021
Posted in Dla inwestorów

WALNE ZGROMADZENIE 2021

Zarząd Spółki pod firmą PINTA BARREL BREWING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wieprzu przy ul. Przemysłowej 4, 34-382 Wieprz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowyw Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 779907, NIP 8792711702, REGON 382999223, kapitał zakładowy w wysokości 149 544,00 zł, wpłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 3 sierpnia 2021 roku, o godz. 14:00, w siedzibie Spółki, w Wieprzu, ul. Przemysłowa 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, ustalenie liczby czlonkÓw komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020,

c) Podziale zysku za rok obrotowy 2020

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,

e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

f) Odwołanie Pawła Masłowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

g) Powołanie członka Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Udostępnij wpis

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart