I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne
Posted in Dla inwestorów

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne

Zarząd Spółki pod firmą PINTA BARREL BREWING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wieprzu przy ul. Przemysłowej 4, 34-382 Wieprz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000779907, NIP 8792711702 , REGON 382999223 , kapitał zakładowy w wysokości 149 544,00 zł, wpłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Wieprzu, ul. Przemysłowa 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019,
  • pokrycia straty za rok obrotowy 2019
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  • udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 9. Zamknięcie obrad.
Udostępnij wpis

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart